Regulamin  Poprawiony 

SABRA

I.Definicje.

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.hurtownia-sabra.com , zwanym dalej “Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. “Sprzedawca” – Rodin Tekstil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonowie, ulica Nadrzeczna 7A EACC /C/7, KRS 0000311326, NIP 1231162536, REGON 141483673, www.hurtownia-sabra.com, e mail: [email protected]
 2. “Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.hurtownia-sabra.com oraz jej podstronach;
 3. “Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, 
 4. “Klient” -  każdy podmiot krajowy lub zagraniczny, w tym prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie zawarł umowę sprzedaży towarów oferowanych na stronie www.hurtownia-sabra.com, pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy lub zagraniczny, w tym prowadzący działalność gospodarczą, który nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia w Sklepie;
 5. “Sprzedaż” – sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.hurtownia-sabra.com, który to towar dostarczany jest wysyłkowo na koszt Klienta, za cenę płatną przy pobraniu towaru od dostawcy, a w przypadku przepłaty na rachunek bankowy bądź inną formę płatności Sklepu, który jest wysyłany dopiero po uznaniu rachunku bankowego Sklepu odpowiednią kwotą pieniężną;
 6. “Rejestracja” – podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do Sprzedaży, w tym np. danych personalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, adresowych, email niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia umowy o założenie konta lub umowy sprzedaży oraz ich wykonania;
 1. “Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.hurtownia-sabra.com. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurtownia-sabra.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 1. “Polityka” – Polityka prywatności dostępna pod adresem www.hurtownia-sabra.com/polityka-prywatnosci
 2. “Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

II. Postanowienia ogólne.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 (1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażane w złotych i nie zawierają podatku VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwołać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu pełnych danych klienta oraz danych adresowych podczas składania zamówienia w ramach procesu Rejestracji, a w przypadku klientów nie będących konsumentami pełnych danych prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e- mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

IV. Założenie konta

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę “Moje Konto” znajdującą się w górnej części Sklepu, a następnie przycisk “Utwórz Konto” w części “Nowi Klienci”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, ewentualnie dane działalności gospodarczej, hasło oraz inne tam wyszczególnione.
 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 1. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki. 
 1. Kliknięcie przycisku “Wyślij” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 1. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta z numerem zamówienia. 
 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 12 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
 1. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 2. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień oraz zwrotów.
 3. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany na wstępie, e-mailem na adres podany na wstępie lub w innej formie. Umowa o założenie Konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

V. Złożenie zamówienia.

§ 8

1. Sprzedaż towarów odbywa sie na postawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia z wykorzystaniem konta, po zalogowaniu się przy wykorzystaniu uzyskanego hasła lub wykorzystania konta, po zaakceptowaniu  Regulaminu i Polityki i podaniu wszelkich danych niezbędnych do zawarcia, obsługi i wykonywania sprzedąży. 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodawanie do koszyka. 

3. Po dodaniui do koszyka towarów, Klient ma możliwość modyfikacjii koszyka. Następnie Klient powinien kliknąć przycisk “ Przejdź do kasy” 

4. Na tym etapie Klient powinien wybrać formę płatności. W podsumowaniu zostanie wskazana informacja o dostawie i wybranej metodzie płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty (wartość zamówienia), poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i wielkość dostawy.

5. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, oraz weryfikacji lub uzupełnieniu danych do wysyłki, należy sprawdzić jego prawidłowość. Na tym etapie Klient może dodać również uwagi do zamówienia. Wyświetlone w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów. Klient powinien w tym momencie wskazać, czy chce otrzymać fakturę dokumentującą dokonywaną sprzedaż.

6. Następnie należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kup lub równoważnego, Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności: “Przedpłata”, Klient po kliknięciu przycisku kup lub równoważnego zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 9

 1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: różnego rodzaju płatności internetowe, pobranie.
 2. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczkomat.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce “Dostawa i płatności”.
 4. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi we wskazany w zamówieniu sposób.
 5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient.

§ 10

Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

 

§ 11

Dostawa i płatności 

. Dostawa towarów odywba sie pod adres wpkazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 

2.Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłkę kurierską bądź odbiorem osobistym przez Klienta za uprzednim uiszczeniem ceny. 

3. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy skłądaniu zamówienia. 

4. Klient ma możliwość iszczenia ceny: 

a) przelewem na rachunku banku: 

 • 28 1500 1197 1211 9005 8630 0000 (złotówki) 
 • 44 1090 2590 0000 0001 4933 7495 (euro)

b) płatności w systemie Przelewy 24 

c) płartności Stripe 

d) zapłać przy odbiorze u kurera, 

e) odbiór w sklepie (płatność w sklepie )

5. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient. 

§ 12

Po realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana dokumentująca dane zamówienie faktura elektroniczna w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 177 poz. 1054).

VI. Zwroty i reklamacje.

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia i poinformować jak najszybciej sklep z obowiazku wykonywnia i przesyłania stosownej dokumentacjii fotograficznej  na maila [email protected] bądź na numer telefonu whatsapp 603 106 266 pod rygorem uznania, że póżniej opisane nieprawidłowości nie obciążą Sklepu. 
 2. Reklamację dotycząca świadzenia usług drogą elektroniczna przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres sprzedawcy: CH. EACC Hala II Box C-07 ul.Nadrzeczna 7a 05-552 Wólka Kosowska lub mailowo na następujący adres e-mail: [email protected] 
 3. W reklamacjii/ zwrocie należy podać numer zamówienia( lub inne dane pozwalające je zidentyfikowac), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego poddatwą reklamacji. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacjii w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawce, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zosatnie rozpatrzona. 

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy 

 • Jeżeli Klient jest Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2020 r. Także gdy Klient jest osobą fizyczną zawierająca Sprzedaż bezpośrednią zwiazaną z jej dziłalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szeczegówlnoći z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gopodarczje, udotępnionego na postawie przepisów o Centralnej Ewidencjii i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszdł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzjii o odstępieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład złożaonego na piśmie przesłanym pocztą na asdres sklepu: Wólka Kosowska 05-552 ul. Nadrzeczna 7a Hala II Box C-07; bądź na maila: [email protected]
 • Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu  nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT, jednak będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne zawierające Sprzedaż bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiadała ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 • Adres do zwrotów, to: Rodin Tekstil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonowie, ulica Nadrzeczna 7A EACC /C/7.

&13

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i w ciągu 6 godzin poinformować Sklep mailowo o stwierdzonych nieprawidłowościach, które mogą leżeć po stronie Sklepu z obowiązkiem wykonania i przesłania stosownej dokumentacji fotograficznej pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany na wstępie, mailowo na następujący adres e-mail: [email protected]
 4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

VII. RABATY I PROMOCJE

Rabaty i promocje nie łączą się w naszym sklepie.

§ 14

§ 16

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.hurtownia-sabra.com/en/polityka-prywatnosci/